கர்ப்ப காலத்தில் உணர்ச்சி மாற்றங்கள்...

கர்ப்ப காலத்தில் உணர்ச்சி மாற்றங்கள்...

பொதுவாக ஒரு பெண்ணின் கர்ப்ர் ப் காலம் , மூன்று தோராயமாக, மூன்று மாதங்களாக
பிரிக்கப்படுகிறது. இக்காலப்பகுதியில் பல்வேறுபட்டட் உடலியல் மற்றும் உளவியல் ரீதியான
சவால்களை ஒரு பெண்சந்திக்க கூடும்.ஒவ்வாருவரும் அனுபவிக்கும் சவால்கள் ஆளுக்காள்
வேறுபடலாம் .

கர்ப்ர் ப்பிணிப் பெண்கள் மகிழ்ச்சிச் மற்றும் உற்சாகம் முதல் பதட்டட் ம் மற்றும்
மனநிலை மாற்றங்கள் வரை பலவிதமான உணர்ச்ர் சிச் களை அனுபவிப்பது பொதுவான
ஒன்றுதான் . கர்ப்ர் ப் காலத்திலும் அதற்கு பிறகும் ஏற்படும் எந்த உணர்ச்ர் சிச் மற்றும் உளவியல்
மாற்றங்களுக்கும் கவனம் செலுத்துத் வது தாய் மற்றும் குழந்தை யை பாதுகாப்பாகவும்
ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவும். உதாரணமாக, சில பெண்கள் மகப்பேற்றுக்கு
பிறகான மனச்சோ ச் ர்வுர் அல்லது சிகிச்சைச் சைகள் கிடைக்கக்கூடிய பிற நன்கு அறியப்பட்டட்
நிலைமைகளை அனுபவிக்கின்றனர். ர் கர்ப்ர் ப் த்தில் பல மாற்றங்களைச் சந்திப்பது பொதுவானது.
அதாவது தூக்கமின்மை சோர்வுர் பதட்டட் ம் பயம் தொடர்ச்ர் சிச் யான சோகம் போன்ற பல்வேறுபட்டட்
சவால்களை எதிர்நோ ர் க்குவார்கர் ள் . முதல் மூன்று மாதங்களில் மாதவிடாய் முன் நோய்குறி போல
பல்வேறுபட்டட் மாற்றங்கள் ஏற்படும். புதிதாக கர்பமர் டையும் போது மகிழ்ச்சிச் யாகவோ அல்லது
கவலையாகவோ இருப்பது பொதுவானது. சிலர் திட்டட் மிடாத கர்ப்ர் ப் ம் நிகழும் போது அதிக மன
அழுத்தத்திற்கு ஆளாவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றது . . இரண்டாவது மூன்று மாதங்கள்.
சோர்வுர் , கவலை மற்றும் மனநிலை பொதுவாக மேம்படும். முன்பை விட நீங்கள்
ஒழுங்கற்றதாகவும் அடிக்கடி மறதியையும் உணரலாம். நீங்கள் பார்க்ர் க்கும் விதம் அல்லது
குழந்தை நகர்வர் தை உணருவது போன்ற விஷயங்களைப் பற்றி நீங்கள் நிறைய உணர்ச்ர் சிச்
மாற்றங்களை உணரலாம்.

மூன்றாவது மூன்று மாதங்களில் பிரசவ தேதி நெருங்கி வருவதால்
பிரசவம் குறித்துத் அதிக அக்கறை, பயம் கொள்வது பொதுவானதாக அமையலாம். ஒரு புதிய
குழந்தை உங்கள் வாழ்க்கை யை எவ்வாறு மாற்றும் என்பதை ப் பற்றி நீங்கள் கவலைப்படலாம்.
நீங்கள் மிகவும் சோர்வா ர் கவும் சங்கடமாகவும் உணரும்போது, முன்பை விட எரிச்சச் லாக
இருக்கலாம். சில பெண்களுக்கு, கர்ப்ர் ப் காலத்தில் கடுமையான கவலை அல்லது மனச்சோ ச் ர்வுர்
பிரச்சிச் னைகள் ஏற்படலாம் . கர்ப்ர் ப்பிணித் தாயின் உடல்நலம், நடத்தை மற்றும் மனநிலைகள்
மற்றும் அது பிறந்தவுடன் அவரது குழந்தை யின் அறிவாற்றல் மற்றும் உளவியல் வளர்ச்ர் சிச்
ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்புர் கள் பற்றி பல்வேறு ஆய்வுகள் நடை பெற்றுள்ளது .
ஆனால் கர்ப்ர் ப் ம் ஒரு தாயின் மூளையை எவ்வாறு மாற்றுகிறது? "தாய்மார்கர் ளில் மத்திய நரம்பு
மண்டல வளர்ச்ர் சிச் க்கு கர்ப்ர் ப் ம் ஒரு முக்கியமான காலம்" என்று சாப்மேன் பல்கலைக்கழகத்தின்
உளவியலாளர் லாரா எம். க்ளின் கூறுகிறார். " ர் ஒரு பெண்வாழ்க்கை யில் வேறு எந்த நேரத்திலும்
இல்லாத அளவு மிகப்பெரியஹார்மோ ர் ன் ஏற்ற இறக்கங்களை கர்ப்ர் ப் காலத்தில் அனுபவிக்க
நேரிடும் . இனப்பெருக்கஹார்மோ ர் ன்கள் தாய்மையின் கோரிக்கை களுக்கு ஒரு பெண்ணின்
மூளையைத் தயாரிக்கக்கூடும் என்று ஆராய்ச்சிச் கூறுகிறது. பொதுவாக, இந்த முக்கியமான
நேரத்தில் அவர்கர் ளின் உணர்ச்ர் சிச் நல்வாழ்வையும் அவர்கர் ளின் உடல் ஆரோக்கியத்தை யும்
பாதுகாக்கவும் மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும